ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№114

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №10/29.06.2016 г.

Относно:Годишен   финансов   отчет

на „Строител“    ЕООД  за  2015 г.

На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит приема Годишен финансов отчет на „Строител“  ЕООД  за  2015 г.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –14 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/