ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 10/29.06.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


РЕШЕНИЕ

№113

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10/29.06.2016 г.

Относно: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.07.2016 Г.

На основание чл.21, ал.1 т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема актуализация на бюджета на Община Луковит към 01.07.2016 г. , като:

1. Променя разходната част на общинския бюджет, както следва:

Местна дейност
Луковит
Функция Жилищно строителство, благоустройство, - 84 862
комунално стопанство и опазване на околната среда“
Група Жилищно строителство, благоустройство и
комунално стопанство
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
10-20 Разходи за външни услуги

2. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение №1

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –15 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/