ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№565

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.

 

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.42, ал.8, във връзка с чл.42, ал.6 от ЗМСМА и Указ №146/31.07.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове 29 октомври 2023 г. (обн.ДВ бр. №67 от  04.08.2023 г.)и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-204/02.10.2023 г. Общински съвет Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ

Определя Георги Йорданов Георгиев – заместник- кмет на Община Луковит за временно изпълняващ дейността кмет на Община Луковит за срок от края на мандата- 27 октомври 2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

Общ брой общински съветници: 17;         Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/