ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№564

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.

 

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство в с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Ъглен, с.Торос, с. Карлуково, с. Петревене и с.Беленци, поради регистрирането им като кандидати за Кмет в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.42, ал.8, във връзка с чл.42, ал.6 от ЗМСМА и Указ №146/31.07.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове 29 октомври 2023 г. (обн.ДВ бр. №67 от  04.08.2023 г.)и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-203/02.10.2023 г. Общински съвет Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

ОПРЕДЕЛЯ:

  1. Нина Христова Георгиева- Гл. специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Дерманци
  2. Росица Цанова Стоянова- Гл. специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Тодоричене
  3. Пенка Богданова Петрова-Гл.специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с.Ъглен
  4. Тотка Иванова Стефанова- Гл. специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Торос
  5. Димитринка Цветанова Илиева- Гл. специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Карлуково
  6. Пенка Петкова Христова- Гл. специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Петревене
  7. Виолета Иванова Василева- Гл. специалист Дирекция „АПИОФСД“ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Беленци.

 

за срок от края на мандата- 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

Общ брой общински съветници: 17;         Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/