ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№563

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.

 

Относно: Създаване на нова локализационна единица и включването й в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България в гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

 

         На основание чл.21, ал.1, т.18 и т. 23 от ЗМСМА,  във вр. чл. 125 от Наредба №РД-02-20-9 от 12 май 2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, Общински съвет Луковит  взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

        1.Общински съвет Луковит дава съгласието си  за създаване  на нова Локализационна единица в с.Петревене от о.к. 109 до о.к.102 по регулационния план на с.Петревене, одобрен със заповед № 89 от 1991 год. – улица „Карлуковско шосе“, която да бъде включена към Националния Класификатор на постоянните и настоящи адреси за с.Петревене, общ. Луковит.

        2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички фактически и правни действия по изпълнението на т. 1.

 

Общ брой общински съветници: 17;         Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/