ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№562

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

 

Относно:  Присъждане на Кмета на Община Луковит, общинските съветници и кметовете на кметства, завършващи мандата си 2019-2023 г. без прекъсване на почетни знаци на Община Луковит

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с раздел II, чл. 2 и чл. 4 от Правилника за отличията на Общински съвет Луковит, предлагам на Общински съвет Луковит да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

 1. Връчва почетни знаци на Община Луковит на кмета на общината, общинските съветници и кметовете на кметства, завършващи мандата си 2019-2023 г. без прекъсване, както следва:

КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ- ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ:

 

 1. АНАХИД ЮЛИАНОВА МИХАЙЛОВА
 2. БИСТРА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
 3. ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ
 4. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
 5. ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЛИЛОВА
 6. ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ
 7. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ
 8. ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ
 9. ДИАНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА
 10. ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ
 11. ИЛИАН АСЕНОВ ЦАКОВ
 12. ИСКРЕН ПАВЛОВ КАЛЧЕВ
 13. МАРГАРИТА ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
 14. ПАВЛИН ЙОВКОВ ЙОТОВ
 15. СОНЯ КРУМОВА ФИЛИПОВА-ДИМИТРОВА
 16. ЦВЕТОЗАР СТАМЕНОВ ХРИСТОВ

 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА:

 1. АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛЕНЦИ
 2. ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ПЕТКОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОДОРИЧЕНЕ
 3. ГАЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА - КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЕРМАНЦИ
 4. ДИМО ЙОТОВ ТОДОРОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОРОС
 5. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТРЕВЕНЕ
 6. КАЛОЯН СТАНИСЛАВОВ ДИМОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЖАНОВО
 7. КРАСИМИР ВЪТКОВ КРЪСТЕВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО ЪГЛЕН
 8. НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА-КМЕТ НА КМЕТСТВО РУМЯНЦЕВО

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/