ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№561

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

Относно:  Разрешаване формирането  на  паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с ученици под минималния брой  в училищата  на територията на община Луковит и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането им за учебната 2023/2024 година.

      На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 68, ал.1, т.2, ал.2, ал.4 и ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и  чл. 256, ал.1, т.4 и чл. 294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам на Общински съвет – Луковит да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Дава разрешение за  формирането  на  9 самостоятелни  паралелки  от I  до XII  клас в общинските училища  с не по-малко от 10 ученици  за учебната 2023/2024 година, както следва:  1.1. ОУ„Васил Левски“–с.Торос–6 самостоятелни паралелки с общ брой 76 ученици

Паралелка /бр./

Клас/Класове

Брой ученици

1 паралелка

Iа клас

11

1 паралелка

IIIа клас

11

1 паралелка

IVа клас

12

1 паралелка

Vа клас

15

1 паралелка

VIа клас

14

1 паралелка

VIIа клас

13

ОБЩО

76

 

  1. 1.2. ОбУ„Неофит Рилски“–с. Дерманци–2 самостоятелни паралелки с общ брой 29 ученици.

Паралелка /бр./

Клас/Класове

Брой ученици

1 паралелка

IVа клас

14

1 паралелка

Xа клас

15

ОБЩО

29

 

 

  1. 1.3. ПГСС „Сергей Румянцев“–гр. Луковит – 1 самостоятелна паралелка  с 16 ученици

Паралелка

Клас/Класове

Професия/Специалност

Брой ученици

1 паралелка

 

Xв клас

Техник на селскостопанска техника/Механизация на селското стопанство

 

16

 

  1. Дава съгласието си да се осигурят допълнителни средства, необходими за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти (ЕРС) за учебната 2023/2024 година,  които да бъдат разчетени по бюджета на Община Луковит както следва:

2.1. ОУ „Васил Левски“ – с. Торос

Да се осигурят допълнително средства за финансиране на дейността в размер на 20% от стандарта за ученик за разликата между норматива за минимален брой ученици съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и действителния брой на учениците в паралелка. 

Да се дофинансират 6 маломерни паралелки за общо 26 ученици под норматива за минимален брой ученици  със средства в размер на 14721,20 лв., както следва:

Паралелка

/бр./

Клас/

Класове

Брой ученици в маломерна паралелка

Разлика за дофинансиране до минималния брой ученици

 

Необходими допълнителни средства К4 х 20% от ЕРС за учебната 2023/2024 г. /лв./

К1

К2

К3

К4

К5

1паралелка

 

Iа клас

 

11

 

5

 

2831.00

1паралелка

 

IIIа клас

 

11

 

5

 

2831.00

1паралелка

 

IVа клас

 

12

 

4

 

2264.80

1паралелка

 

Vа клас

 

15

 

3

 

1698.60

1паралелка

 

VIа клас

 

14

 

4

 

2264.80

1 паралелка

 

VIIа клас

 

13

 

5

 

2831.00

 

ОБЩО               

 

76

 

26

 

14721.20

 

 

 

  1. 2.2. ОбУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци

Да се осигурят допълнително средства за финансиране на дейността в размер на 20% от стандарта за ученик за разликата между норматива за минимален брой ученици съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и действителния брой на учениците в паралелка. 

Да се дофинансират  2 маломерни паралелки за общо 5 ученици под норматива за минимален брой ученици  със средства в размер на 2831,00 лв., както следва:

Паралелка

/бр./

Клас/

Класове

Брой ученици в маломерна паралелка

Разлика за дофинансиране до  минималния брой ученици

 

Необходими допълнителни средства К4  х 20% от ЕРС за учебната

2023/2024 г. /лв./

 

К1

К2

К3

К4

К5

 

1 паралелка

IVа клас

14

2

1132.40

 

1 паралелка

Xа клас

15

3

1698.60

 

ОБЩО

29

5

2831.00

                 

 

  1. Функционирането на паралелката от Xа клас  в  ПГСС “Сергей Румянцев“ - гр. Луковит по професия „Техник на селскостопанска техника,  специалност  “Механизация на селското стопанство“,  да се извърши с финансови средства от бюджета на съответното училище.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/