ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№560

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

Относно:  Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната   2023-2024 година.

 

На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 от ЗМСМА,  чл. 198, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 129  от Наредбата за приобщаващото образование, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Кметът на Община Луковит да  възложи на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) - гр. Ловеч, да осъществи дейностите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училищата на територията на Община Луковит през учебната 2023-2024 година.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/