ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№559

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

 

Относно:  Отдаване под наем на помещение от сграда-публична общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Дава съгласие да бъде отдаден под наем втори етаж от сграда с идентификатор 03373.700.218.2 по КККР на с.Беленци и  площ от 132 кв.м.,  за срок от 5 години посредством публичен търг.

2. Определя начална тръжна цена при провеждане на търга в размер на 50лв. на месец.

3. Оправомощава кмета на Община Луковит да извърши всички необходими действия за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на втори етаж от сграда с идентификатор 03373.700.218.2 по КККР на с.Беленци и  площ от 132 кв.м.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/