ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№558

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

Относно:  Приемане на годишен Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Луковит за 2022 година

 

На основание чл. 127, ал. 9, чл. 124, чл. 124 а, чл. 124б, чл. 125, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит

РЕШИ:

  1. Приема ежегодния доклад за изпълнението на ОУП на територията на община Луковит за 2022 г.
  2. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за елементи на техническата инфраструктура (при необходимост) за поземлен имот с идентификатор 43058.97.46 по КККР на с. Торос, местност „Могилите“, собственост на „СТЕЙСИ ГЛОБАЛ“ ЕООД,  с цел отреждане на имота „За Обществено обслужване“ (Оо), съгласно чл. 4, ал. 6, т. 5 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява заданието за изработването им. След изпълнението на изискванията по чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ, изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет Луковит на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/