ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№557

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в сТорос, общ.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.1 и ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет - гр. Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие  8/9 ид.части от недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 43058.700.51 по КККР на с.Торос и площ от 375 кв.м.,  да бъде предложен за продажба на  Анелия Радкова Маринова

II.  Приема за сведение изготвена пазарна оценка в размер на 4030,00 лв. и определя пазарна цена на целия  имот в размер на 1470,60 лв., представляваща 120% от размера на данъчната оценка

III.  Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договор за продажба с Анелия Радкова Маринова за  8/9 ид.части от недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 43058.700.51 по КККР на с.Торос и площ от 375 кв.м.  по КККР на с.Торос.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 1   ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/