ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№556

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №72/ 20.09.2023 г.

 

Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл. 91  от НРПУРОИ на ОбС - гр. Луковит, Общински съвет - гр. Луковит  взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I.Дава съгласие недвижим имот -частна общинска собственост с идентификатор 44327.502.781 по КККР на гр.Луковит и площ от 164 кв.м., да бъде продаден чрез публично оповестен търг.

 

II.Приема за сведение изготвена пазарна оценка в размер на 1510,00 лв.

 

III.Определя начална тръжна цена в размер на 1276,20 лв., представляваща 120 % от размера на данъчната оценка.

IV.До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство и ликвидация

-да нямат задължения към Община Луковит

-да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит

V.Възлага на кмета на община Луковит да проведе търг по реда на глава осма от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това тръжна документация, да назначи  комисия по провеждане на търга, както и да определи условия на търга, съгласно изискванията на НРПУРОИ, както и да сключи договор за продажба на Поземлен имот с идентификатор 44327.502.781 по КККР на гр.Луковит и площ от 164 кв.м.   със спечелилия участник.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16 ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/