ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№554

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

 

Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост находящ се в гр.Луковит

 

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.1 и ал.2 и чл.42, чл. 79 и чл. 91  от  НРПУРОИ  на  ОбС - гр. Луковит, Общински съвет - гр. Луковит 

взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I.Дава съгласие недвижим имот -частна общинска собственост с идентификатор 44327.502.725 по КККР на гр.Луковит и площ от 332 кв.м., да бъде предложен за продажба на наследниците на Сергей Маринов Младенов.

 

II.Приема за сведение изготвена пазарна оценка в размер на 2160,00 лв. и определя пазарна цена на имота в размер на 1698,12 лв., представляваща 120 % от размера на данъчната оценка.

 

III.Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договор за продажба с наследници на Сергей Маринов Младенов за недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор 44327.502.725 по КККР на гр.Луковит и площ от 332 кв.м.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/