ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№553

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

 

         Относно: Предоставяне за ползване на рекламни елементи – собственост на Община Луковит и находящи се в имоти – общинска собственост

 

              На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, както и на чл.39 ал.4 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъде учредено в полза на Волейболен клуб „Ботев”, гр. Луковит без търг или конкурс, безвъзмездно право на ползване върху общински терен с площ 14 кв. м., находящи се на улици „Момчилец“ и „Възраждане“ в гр. Луковит с предназначение -  разполагане и експлоатация на рекламни съоръжения, както и върху общински терен с площ 11,47 кв. м., попадащ върху съществуваща стълбовна мрежа – общинска собственост на електропреносна инфраструктура, находящ се на улици „Момчилец“, „Христо Ботев“ и  „Възраждане“ в гр. Луковит с предназначение -  разполагане и експлоатация на рекламни съоръжения, като им предоставя правото да рекламират дейността си или да предоставят рекламните обекти на техни спонсори за срок от 3 години. Приходите от рекламната дейност следва да бъдат получавани от Волейболен клуб „Ботев”.

2. Дава съгласие горепосочените терени, заедно с предоставените от Община Луковит за безвъзмездно ползване 4 /четири/ броя рекламни обекти, с Решение на Общински съвет Луковит № 439/31.10.2022 г. да бъдат предоставяни от Волейболен Клуб „Ботев“, гр. Луковит на дружества, които са изразили готовност за спонсорство, както и на дружества, които желаят да подпомагат дейността на  клуба и развитието на волейбола на територията на община Луковит. Процедурата по отддаване на общинските терени, предоставени на Волейболен Клуб „Ботев“, гр. Луковит  от Община Луковит, ще се осъществява чрез конкурс.

3. Приема конкурсът да се проведе при следните конкурсни условия:

- срок за предоставяне на общинските терени да не бъде повече от 3 (три) години;

- да бъде поет ангажимент за подпомагане на Волейболен Клуб „Ботев“ гр. Луковит от ползвателя за срока на договора;

- цената за разполагане на рекламни елементи върху предоставените общински терени и рекламни обекти на Волейболен Клуб „Ботев“ гр. Луковит,  не следва да бъде по-малко от 24 000,00 лв.

4. Приема конкурсни условия за избор на ползвател:

- цена за разполагане на реклами - 70 точки;

- програма  за подпомагане на Волейболен клуб „Ботев“ гр. Луковит  и развитието на волейбола в община Луковит - 20 точки;

- опит при предоставяне на спонсорство на спортни клубове - 10 точки.

5. Комисията за оценка на предложенията на участниците в конкурса следва да се състои от следните членове:

- представител на Волейболен Клуб „Ботев“ гр. Луковит;

- представител на администрацията на Община Луковит;

- правоспособен юрист.

6. Възлага на кмета на Община Луковит да предприеме действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/