ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№552

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №72/ 20.09.2023 г.

 

Относно: Проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021-2027

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  условията  за кандидатстване по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021-2027,  Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

  1. Общински съвет Луковит дава съгласие Община Луковит да кандидатства с проектно предложение по процедура  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021-2027.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Луковит да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, във връзка с подготовката, окомплектоването, кандидатстването и последващата реализация на проектното предложение, след одобрението му за финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021-2027.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/