ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№551

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.

Относно: Приемане на бюджета за 2023 г. на Община Луковит

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2  и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, ПМС № 108\09.08.2023 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Приема бюджета на Община Луковит за 2023 г. както следва:

                                                                                                                                            

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                                                             31 182 684 лв.

            / разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 1/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности                                 21 656 758 лв.

в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности         18 652 848 лв.   

                1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 г.                                                                  3 003 910 лв.    

                 / разпределен  съгласно Приложение  №2/

 

1.1.2. Приходи за местни дейности                                                                            9 525 926 лв.

                в т.ч.:

                1.1.2.1. Данъчни приходи                                                                                      1 162 000 лв.

                1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                                                 3 274 907 лв.

                1.1.2.3. Трансфери за местни дейности                                                          3 385 500 лв.

                1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия                                                                              2 006 500 лв.  

                  1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                119 600 лв.     

                1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи

за местни дейности                                                                                     1 163 800 лв.

                1.1.2.5. средства за други целеви разходи                                                            95 600  лв.

                1.1.2.6. Финансиране                                                                                                   504 000 лв.

                1.1.2.7.  Преходен остатък от 2021 г.                                                                 2 207 519 лв.

            / разпределен  съгласно Приложение  №2/

                               в това число:

                               - с целеви характер                                                                                        1 508 777 лв.

                              

                              

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ  В РАЗМЕР НА                                                                             31 182 684 лв.

/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №3 /

в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности                                                          21 656 758 лв.

      1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от

 държавата дейности със средства от собствените приходи

 и от изравнителна субсидия  на делегираните

от държавата дейности                                                                                            350 000 лв.

1.2.3. За местни дейности                                                                                             9 175 926 лв.

               

2. Приема инвестиционната програма за 2023 г. в размер на  3 815 505 лв., по обекти видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 163 800 лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 4

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение №6

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно Приложение №6.

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Културен календар                                                                         45 000 лв.

4.2. Членски внос                                                                                           12 000 лв.

4.3.Спортен календар                                                                           15 000 лв.

4.4. Субсидии за:  

4.4.1. Спортни клубове                                                                 165 000 лв.

4.4.2. Клубове на пенсионера и инвалида                                   20 000 лв.

4.5. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет            12 500 лв.

4.6. Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на средствата по т.4.1.-4.5.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 на сто върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 24 000 лв.

5.3. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 5.                 

6. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатния персонал на Общинското предприятие, съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните  дейности с показатели за 2023 г и прогнозни показатели за периода 2024 и 2025 г.                        

10. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет на Община Луковит, съгласно Приложение № 10

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. – 860 560 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да  бъдат издадени през 2023 г.    –     286 853 лв.

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. – 1 147 413 лв.

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2023 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №11.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 3 311 303 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 11 037 675  лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 300 000 лв.

15. Разходите за изпълнение на дейности от местно значение за районите и кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по Закона за общинската собственост се утвърждават с решение на Общински съвет Луковит след постъпване на приходите по бюджета.

 

16. Оправомощава  кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

 

17. Възлага на кмета:

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечие и да утвърди разпределението.

17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17.4. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година.

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

18.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 17 ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/