ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№550

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №72/ 20.09.2023 г.

 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2022 г.
 

На основание чл. 21, ал. 1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.1 от Закона за Публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.49 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, предлагам на Общински съвет Луковит да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

               

1. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2022 г. (Приложение №1);

1.1. По прихода в размер на 25 871 528 лв.

1.2. По разхода в размер на 25 871 528 лв.

1.3. Преходен остатък  5 211 429 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи по бюджета за 2022 г. (Приложение 2);

3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС за 2022 г.:

3.1. Отчет на средствата от Европейския съюз – КСФ (Приложение 3);

3.2. Отчет на средствата от Европейския съюз  - ДЕС (Приложение 4);

3.3. Отчет на средствата от Европейския съюз – ДМП (Приложение 5);

3.4. Отчет на средствата от Европейския съюз – РА (Приложение 6);

4. Приема отчета на чуждите средства код 33 за 2022 г. (Приложение 7);

5. Приема отчета на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ Луковит за 2022г. (Приложение 8);

6. Приема годишния отчет за състоянието на  общинския дълг за 2022 г. (Прил. 9);

7. Налични към 31.12.2022 г. задължения за разходи в размер на  192 207 лв., 0,9% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 22 075 350 лв., съгласно изискванията на чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси;

8. Налични към 31.12.2022 г. ангажименти за разходи в размер на 4 460 152 лв., 20,2% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на  22 075 350 лв., съгласно изискванията на чл. 94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

 

Общ брой общински съветници: 17;                   Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/