ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№549

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.

 

Относно: Предложение за определяне от Общински съвет Луковит на съдебни заседатели за Районен  съд гр. Луковит

           На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.68а, ал.4 и чл.67а. ал. З от Закона за съдебната власт и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в Предложение №ОбС-185/05.09.2023 г. Общински съвет Луковит   взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр. Луковит, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ловеч както следва:

 

 1. Галя Цанкова Иванова
 2. Галя Иванова Николова
 3. Йорданка Илиева Димитрова
 4. Нина Иванова Крачунова
 5. Габриела Николаева Иванова
 6. Марияна Василева Иванова
 7. Георги Александров Черналиев
 8. Теодора Гачева Симеонова
 9. Йорданка Върбанова Йорданова
 10. Евгени Лазаров Иванов
 11. Силвия Георгиева Петкова
 12. Екатерина Иванова Маринова
 13. Мима Захариева Василева
 14. Нина Стефанова Димитрова
 15. Пламенка Петкова Николова
 16. Атанас Стоянов Колев
 17. Виолета Йорданова Иванова
 18. Цонка Тодорова Иванова
 19. Маргарита Николаева Михайлова-Цветкова
 20. Галина Николова Иванова
 21. Милчо Василев Милчев
 22. Емилия Милкова Орбова

 

 1. Прекратява дейността на Временната комисия за провеждане на процедура за подбор на съдебни заседатели, създадена с Решение №540/25.07.2023 г.
 2. Възлага на Председателя на Общински съвет Луковит да изпрати на Председателя на Окръжен съд гр. Ловеч списък на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от решенията и документите по чл.68, ал. З от ЗСВ.

 

Общ брой общински съветници: 17;                    Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/