ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№548

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.

 

Относно: Предложение за определяне от Общински съвет Луковит на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Ловеч

 

           На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.68а, ал.4 и чл.67а. ал. З от Закона за съдебната власт и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в Предложение №ОбС-184/05.09.2023 г. Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Определя кандидатът за съдебен заседател за Окръжен съд гр. Ловеч- Радослав Руменов Иванов, който предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Велико Търново.
  2. Прекратява дейността на Временната комисия за провеждане на процедура за подбор на съдебни заседатели, създадена с Решение №540/25.07.2023 г.
  3. Възлага на Председателя на Общински съвет Луковит да изпрати на Председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново списък на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от решенията и документите по чл.68, ал. З от ЗСВ.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                    Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/