ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№547

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.

 

Относно: Определяне на представител на Община Луковит в редовно

Във връзка с предложение Вх.№ОбС-190/08.09.2023 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

I.Дава мандат на инж. Христина Петкова Ангелова - Директор на Дирекция „ПРУТ“ да представлява Община Луковит с БУЛСТАТ: 000291602 в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, което ще се проведе в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43 на 20.09.2023 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум събранието ще се проведе на 27.09.2023 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

 

        1. Приемане на отчет за дейността през 2022 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч;

       Проект на решение: «На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема отчет за дейността за 2021 г. на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

       Начин на гласуване:  Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА».

 

2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч;

       Проект на решение: «На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

       Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

3.Приемане на бюджет за 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч;

       Проект на решение: «На основание чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите във връзка с чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема бюджета за 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- гр. Ловеч.»

       Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

4.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч за 2024 г.

Проект на решение: «На основание чл.198в, ал.9 от Закона за водите и във връзка с чл.20,ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК- гр. Ловеч приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“АД-гр.Ловеч за 2024г., в размер на 23 000/двадесет и три хиляди/лева.  Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

По точка пета от дневния ред - Други - Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде по преценка на определеното за представител на Община Луковит лице.

 

II. Дава съгласие даденият по т. I от настоящото решение мандат на инж. Христина Петкова Ангелова - Директор на Дирекция „ПРУТ“  да обхване допълнителни въпроси, включени в дневния ред на насроченото за 20.09.2023 г., респективно 27.09.2023 г., редовно присъствено Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВИК» АД- гр. Ловеч, като представителят на Община Луковит има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 17;                    Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/