ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №71/13.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№546

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №71/ 13.09.2023 г.

 

Относно: Даване на съгласие на Община Луковит като акционер за участие на Многопрофилна болница за активно лечение „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч в Отворена процедура за кандидатстване BG16FFPR003 - 2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции по Оперативна програма Региони в растеж 2021 – 2027 г.

 

         На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в Предложение с Вх.№ОбС-188/08.09.2023г., Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

1.Дава съгласие Многопрофилна болница за активно лечение „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч да участва като партньор по отворена процедура за кандидатстване BG16FFPR003 - 2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции по Оперативна програма Региони в растеж 2021 – 2027 г.

2.Дава съгласие за участие на Министерство на здравеопазването като партньор на Многопрофилна болница за активно лечение „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч в горепосочената процедура.

3.Оправомощава кмета на Община Луковит да извърши всички необходими действия по потвърждаване на даденото съгласие.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                    Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/