ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №70/17.08.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№545

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №70/ 17.08.2023 г.

 

Относно: Заповед №РД-07-117 от 01.08.2023 г. на Областен управител Ловеч за връщане на Решение №534/25.07.2023 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

Във връзка със Заповед № РД-07-117 от 01.08.2023 год. на Областен управител на област Ловеч и на основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Луковит

 

РЕШИ:

 

1. Приема повторно Решение № 534/25.07.2023 г., както следва:

1.1. Дава съгласие за провеждане на процедура по чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 44327.257.40 от КККР на град Луковит, одобрена със заповед №РД-18-89/29.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 2,524 дка, с трайно предназначение на земята „Земеделска“ и НТП  „Пасище“, в м. ”Бяло поле”, актуван с акт за публична общинска  собственост №8924/19.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията към Районен съд Луковит с № 130, том IV, вх. рег. № 866 от 20.10.2021г.

1.2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по трасиране на граничните точки на поземлен имот с идентификатор 44327.257.40 от КККР на град Луковит, одобрена със заповед №РД-18-89/29.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 2,524 дка, с трайно предназначение на земята „Земеделска“ и НТП  „Пасище“, в м. ”Бяло поле”, актуван с акт за публична общинска  собственост №8924/19.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията към Районен съд Луковит с № 130, том IV, вх. рег. № 866 от 20.10.2021г. преди извършването на проверка та по чл. 78а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

1.3. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по провеждане на процедурата.

 

Общ брой общински съветници: 17;                    Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/