ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№67

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/26.03.2024 г.

Относно: План за действие на Община Луковит за периода 2024-2030 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2030 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  Насоките за планиране, изработени от Националната Контактна точка, предлагам на Общински съвет Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Приема План за действие на Община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

  2. Възлага на Кмета на Община Луковит да публикува  Плана за действие за периода 2024-2030  г. на интернет страницата на Община Луковит.

 

Общ брой общински съветници:17                             Присъствали:14

          Гласували: „ЗА”-14 ;           „ПРОТИВ”-0     ;      „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“-0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

Д-Р ДАНАИЛ ДИНКОВ

https://www.livechatalternative.com/