ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №69/16.08.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№544

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №69/ 16.08.2023 г.

 

Относно: относно: Актуализиране на Общински годишен план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Закона за младежта,  Общински съвет Луковит 

                                   

Р Е Ш И:

Актуализира Общински годишен план за младежта на Община Луковит за 2023 г., както следва:

  1.   РАЗДЕЛ I.   ВЪВЕДЕНИЕ  се изменя така: 

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г. се изготвя в изпълнение и съответствие на чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта (ЗМ) и Национална стратегия за младежта (НСМ) 2021-2030 г. Тези два документа формират държавната политика за младите хора в съответствие с целите и приоритетите за тяхното развитие.

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г е стратегически документ за създаване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхното развитие и реализация и определя основните цели и приоритети на Община Луковит в областта на младежката политика. Насочен е към подобряване качеството на живот на младите хора, чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младежите в развитието на България и Европейския съюз.

Общинският план за младежта на Община Луковит цели създаване на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.

Реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: Община Луковит, Общински съвет - Луковит, училищни настоятелства, училища, ученически съвети, Областен информационен център - Ловеч, НПО - „Знание“ – Ловеч, читалища, МКБППМН, БЧК, РЗИ , бизнес–организации и др.

С настоящия план се създава възможност Община Луковит да гарантира участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

 

  1. РАЗДЕЛ V. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА  се изменя така:

 

Основна цел на Общинският план е подобряване качеството на живот и реализацията на младите хора в община Луковит, чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхното развитие.

Приоритетите за провеждане на общинската политика за младежта са в подкрепа на изпълнението на стратегическите приоритети на Националната стратегия за младежта (2021-2030 г.), като подлежат на актуализация през годината.

 

Приоритет 1. Насърчаване на неформалното обучение

Стратегическа цел  1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Луковит.

Мярка 1. Засилване на връзките между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от сферата на образованието към заетост.

Мярка 2. Създаване на възможности за ученически практики и студентски стажове в общинската и държавната администрация.

Мярка 3. Професионално ориентиране и подкрепа на младите хора за решаване на проблеми, свързани с избора на професия или професионално развитие.

Мярка 4. Намаляване броя на не обхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст.

Стратегическа цел 2: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора

Мярка 1: Разширяване на възможностите за неформално обучение на младите хора чрез предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви.

Мярка 2. Разширяване на достъпа до европейските програми за учене през целия живот.

Мярка 3. Участие на младите хора в организираните от Община Луковит културни събития - фестивали, изложби и благотворителни инициативи.

Стратегическа цел 3: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора

Мярка 1.   Организиране на кампании за пътна безопасност в училищата.

Мярка 2. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора.

 

Приоритет 2. Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

Стратегическа цел 1: Насърчаване на заетостта  и икономическата активност на младите хора.

Мярка 1. Организиране на инициативи за насърчаване на младежката заетост, насочена към включване и кариерно развитие на младите хора и развитие на младежкото предприемачество. 

Мярка 2. Информиране на местния бизнес за възможностите за наемане на безработни младежи, които не работят с цел реализацията им на пазара на труда, както и чрез кандидатстване по национални и европейски програми.

Мярка 3.  Консултиране на предприемчиви младежи с възможностите за стартиране на собствен бизнес.

 Стратегически  цел 2: Насърчаване на включването в образование и заетост на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават.

Мярка 1. Информиране и консултиране на младите хора относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, както и насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост.

Мярка 2. Популяризиране на образователните институции за включване в образование на младите хора, които не учат с цел придобиване на професионална квалификация.

 

Приоритет 3. Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора

Стратегическа цел 1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора.

Мярка 1:  Насърчаване на доброволчеството и участието в благотворителни и социално-ангажирани кампании

Мярка 1:  Осигуряване на подкрепа за реализиране на младежки кампании и инициативи.

Мярка 2:  Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност.

Стратегическа цел 2:  Повишаване на нивото на овластяване и качествено участие на младите хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.

Мярка 1. Повишаване на информираността за функциите на европейските, националните и местните органи на управление.

Мярка 2. Насърчаване партньорството между младите хора и общинската администрация.

Мярка 3. Насърчаване и развитие на младежкото лидерство.

 

Приоритет 4. Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб

Стратегическа  цел 1: Насърчаване на иновативните подходи в младежката работа.

Мярка 1: Насърчаване на активността на младите хора за работа в екипна работа в реална среда и социалните мрежи.

Мярка 2: Насърчаване използването на дигитални инструменти в младежката работа.

 

Приоритет 5. Свързаност, толерантност и европейска принадлежност

Стратегическа цел 1:  Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи.

Мярка 1. Информиране на младите хора във връзка с проблемите на младежите от уязвими групи в риск от социално изключване.

Мярка 2. Включване на младите хора от уязвимите групи при провеждане на инициативи. 

Мярка 3. Включване в проекти, насочени към младежи от уязвими групи в риск от социално изключване.

Стратегическа  цел 2: Насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред младите хора, включително и в онлайн пространствата.

Мярка 1: Формиране на съзнание за равнопоставеност, солидарност и  толерантност.

Мярка 2: Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда.

Марка 3: Повишаване на информираността и предпазване от различни форми на експлоатация и насилие.

Стратегическа цел 3: Засилване на чувството на принадлежността към ЕС и споделяне на европейските ценности.

Мярка 1. Стимулиране на мобилността и сътрудничеството на младите хора чрез участие в европейски програми и проекти.

 

Приоритет 6. Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот

Стратегическа цел 1: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт.

Мярка 1: Подобряване на информираността за здравословния начин на живот сред младите хора и рисковите фактори за здравето.

Мярка  2: Създаване на условия и насърчаване на физическата активност и спорта.

Мярка  3: Организиране на спортни мероприятия и информационни кампании за ученици.   

Стратегическа  цел 2: Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите хора.

Мярка 1:  Идентифициране на рискова среда и набелязване на корекционни мерки.

Мярка 2: Повишаване информираността сред младите хора за получаване на психологическа подкрепа.

Стратегическа  цел 3: Превенция на проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора.

Мярка 1: Повишаване информираността  по темата за сексуалността и репродуктивното здраве сред младите хора.

Мярка 2:  Осигуряване на здравна, социална и психологическа подкрепа на младите хора от уязвими групи по въпроси, свързани със сексуалното възпитание и  семейното планиране  

Стратегическа цел 4: Постигната осъзната промяна на в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазване на околната среда. 

Мярка 1. Повишаване на екологичната култура сред подрастващите и разширяване на познанията на младите хора в областта на опазването на околната среда.

Мярка 2: Стимулиране и подкрепа на младежки доброволчески инициативи в областта на опазването на околната среда и формирането на устойчива екологична култура и поведение.

 

Приоритет 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите

Стратегическа  цел 1: Повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на младите хора.

Мярка 1. Осигуряване на възможности за включване на младите хора в културния календар на община Луковит чрез подобряване на. 

Мярка 2:  Включване на млади хора в различни културни инициативи с цел привличане на интереса към културни събития и развитие на творческия им потенциал.

Стратегическа  цел 1: Насърчаване на лични творчески умения.

Мярка 1. Насърчаване на творческите заложби чрез стимулиране на участието на младите хора във форуми, състезания конкурси, изложби, работилници и клубове по интереси.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Дейност

Срок/ Период

Отговорни

институции

Приоритет 1 Насърчаване на неформалното обучение

1.

Провеждане на срещи с млади хора, с цел предоставяне на информация за намиране на работно място и кариерно ориентиране с оглед потребностите на пазара на труда на територията на общината.

през цялата година

Община Луковит Дирекция „Бюро по труда“

2.

Запознаване на младите хора със същността и ползите от неформалното обучение.

                                                             

през цялата година

СУ „Алеко Константинов“; ПГСС „Сергей Румянцев“;

ОбУ „Неофит Рилски“

2.

Организиране на информационна среща с ученици от гимназиална степен на образование, с цел презентиране и предоставяне на информационни материали на европейски младежки платформи, мерки и схеми на оперативни програми на ЕС, профили на висши учебни заведения в България

през цялата година

Община Луковит

СУ „Алеко Константинов“; ПГСС „Сергей Румянцев“

3.

Инициатива под наслов „Ваканция здравей – да играем безопасно“

в края на учебната година

МКБППМН

РУ на МВР - Луковит

4.

Популяризиране на успехите на ученици с постижения в научни дисциплини, местни, регионални и национални състезания, конкурси и олимпиади с цел мотивиране за бъдещо надграждащо образование и кариерно развитие

през цялата година

Община Луковит

5.

Запознаване с адвокатската професия, отговорностите и динамичното ежедневие и с  Конституцията на РБългария, по повод професионалния празник на юристите в България

м. април

ЦОП

6.

Запознаване  с професията на пожарникаря в Районния служба „Пожарна безопасност  и защита на населението“

м. май 

ЦОП

7.

 Провеждане на открит бинарен урок в Районен съд – Луковит и показване на знания по право и литература чрез избрана тема „Евентуален ход на делото срещу Някол и Албена“ по творбата на Йордан Йовков „Албена“

м. юни 2023 г.

ПГСС „Сергей Румянцев“ Районен съд

8.

Поддържане и развитие на клубове за танци, музика, пеене и мажоретен състав и др.

през цялата година

Община Луковит Училища  Читалища

Приоритет 2 Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

1.

Провеждане на срещи с млади хора, с цел предоставяне на информация за намиране на работно място и кариерно ориентиране с оглед потребностите на пазара на труда.

През цялата година

Дирекция „Бюро по труда“

2.

Консултиране на  млади хора относно възможностите за започване на самостоятелен бизнес и финансирането му по насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта.

През цялата година

Дирекция „Бюро по труда“

3.

Включване на безработни младежи в национални и европейски програми и проекти.

През цялата година

Община Луковит

Дирекция „Бюро по труда“

Местен бизнес

4.

Популяризиране на възможностите за придобиване на професионална квалификация и  дуално обучение в образователните институции на територията на общината, с цел обхващане на младежите, които не учат или са отпаднали от образователната система.   

През цялата година

Община Луковит

Училища

Приоритет 3  Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора;

1.

Организиране на срещи с неформални младежки

общности, клубове и с ученическите съвети. 

през цялата година

Община Луковит Образователни институции

 

2.

Насърчаване на доброволчеството и създаване на

условия за подкрепа и реализиране на

благотворителни инициативи от

млади хора за местната общност – благотворителен

мартенски базар, великденски и коледен базар.

 

 

през цялата година

Община Луковит Образователни институции

 

 

 

3.

Организиране на инициативи във връзка със запознаване на дейността на държавните институции на местно ниво.

 

 

 

 

през цялата година

Община Луковит и държавни институции на местно ниво

 

4.

Провеждане на среща с участници от клуб „Академия за лидери“ на тема  „Всеки да повярва в себе си, че може да успее и да се превърне във вдъхновител“

 

 

 

 

 

м. юни 2023 г.

 

 

 

Община Луковит СУ „Алеко Константинов“

 

Приоритет 4  Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб

 

1.

Организиране на срещи между ученическите съвети младежките клубове за обмяна на опит при използването на иновативни подходи в тяхната работа. Обсъждане на предизвикателства, проблеми и възможности.

през цялата година

Община Луковит

Образователни институции

 

2.

Насърчаване на публикационната активност за проведени инициативи, както и провеждане на онлайн кампании в социалните мрежи.

през цялата година

Община Луковит

Образователни институции

 

Приоритет 5 Свързаност, толерантност и европейска принадлежност

 

1.

Организиране на информационни кампании за предпазване на младите хора от насилие, експлоатация в интернет и трафик на хора.   

през годината

Община Луковит Образователни институции

МКБППМН

 

2.

Отбелязване на дена за борба с тормоза в училище  „Ден на розовата фланелка“

м. февруари

Образователни институции

 

 

3.

Провеждане на информационни кампании за запознаване с проблемите на младежите от уязвими групи в риск от социално изключване

 

през годината

 

 

Община Луковит Център за обществена подкрепа

 

 

 

4.

Включване на младежи от уязвими групи в риск от социално изключване в различни проекти на общината.

през годината

Община Луковит

 

5.

Популяризиране на европейски програми за младежта.

 

 

 

 

през годината

 

 

 

 

Община Луковит Образователни институции

 

 

 

 

 

Приоритет 6 Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот

 

1.

Организиране на информационни кампании за вредата от зависимостите – алкохол, цигари, наркотици и психотропни вещества.

през годината

Община Луковит МКБППМН

 

2.

Организиране на информационни кампании сред младите хора– информиране за здравно обслужване, достъп до здравни грижи, здравна профилактика и превенция,  сексуална култура, ранни бракове и раждания, семейно планиране.

През годината

Община Луковит Център за обществена подкрепа

 

3.

Провеждане на шосеен пробег „ЛУКОВИТ-РЪН“

м. март

Община Луковит ЛАК „Атлетик-90“

 

 4.

Организиране и провеждане на общински ученически игри и областен етап на ученическите игри

м. март/м. април

Община Луковит

 

       5.

Провеждане лекоатлетически  мемориал „Веселин Даскалов“

м. май

Община Луковит ЛАК „Атлетик-90“

 

6.

Витски празници в с. Ъглен с турнир по улов на речна риба на плувка

м. юни

Община Луковит Кметство Ъглен ЛРД „Сокол“-Луковит и ЛРД-Ъглен   НЧ „Отец Паисий -1926“-с.Ъглен и местен бизнес

 

7.

Провеждане на международен крос-кънтри „Луковитски моми – 2023г.“

м. октомври

 

Община Луковит ЛАК „Атлетик-90“

 

8.

Отбелязване на Световния ден на екологията

м. юни

Център за обществена подкрепа

 

Приоритет 7 Насърчаване на културата и творчеството сред младите

 

1.

Възстановки по случай народните празници „Женски водици“ и „Бабин ден“

м. януари

Клуб „Традиции, ритуали, култура и образование“ към ПГСС „Сергей Румянцев“

 

2.

Йордановден – Церемония по спасяване на Богоявленския кръст с мъжко хоро във водите на река Златна Панега

м. януари

Община Луковит, Църковно настоятелство на храм „Св. вмчк Георги“ и Народно читалище „Съзнание 1895”

 

3.

Възстановка по случай  народния празник  „Трифон зарезан“

м. февруари

Клуб „Традиции, ритуали, култура и образование“ към ПГСС „Сергей Румянцев“

 

4.

Представяне на пиесата „Кандидат за женене“

м. март

Клуб „Театър“ към ПГСС „Сергей Румянцев и Община Луковит

 

5.

Общоградско честване на 3-ти март - Национален празник на Република България - 

концерт и възстановка „Стоян Войвода“ 

м. март

 

Община Луковит, НЧ „Съзнание-1895“ 

 

6.

Работилница за мартеници и благотворителен базар с мартеници.

м. март

 

ПГСС „Сергей Румянцев“

СУ „Алеко Константинов“

 

 

 

7.

Великденска работилничка.

м. април

 

Общински ученически съвет Община Луковит

СУ „Алеко Константинов“ ПГСС“Сергей

Румянцев“

Дневен център за деца с увреждания

ЦОП

 

8.

 Ученическо състезание „Мемориал инж. Румяна Георгиева“ – демонстриране на придобити практически знания и умения в 4 модула /растениевъдство, животновъдство, механизация на селското стопанство и предприемачество/

м.  май

 

 

 

 

ПГСС “Сергей Румянцев“

 

 

9.

23-ти традиционен празник „Св. Георги Победоносец-покровител на Луковит” и празник на храм „Св. вмчк Георги Победоносец”- концертна програма и възстановка

06.05.2023 г.

 

 

 

Община Луковит и Народно читалище „Съзнание 1895”

гр. Луковит

 

 

10.

Отбелязване на традиционните майски дни на културата Луковит – 2023 чрез излъчване на български филми - Автокино „Под звездите“ на паркинг на екопътека „Искър-Панега“

м. май 2023 г.

 

 

Община Луковит

 

 

 

Община Луковит

 

11.

Коледен концерт

      м. декември

Община Луковит, НЧ „Съзнание-1895“  и училища

             

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                    Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/