ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№543

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.

 

Относно:  Актуализация на Решение № 532 /28.06.2023 год. за Обособяване на зони в град Луковит, с възможността им за отдаването им под наем, форма на апортиране или продажба на компанни, занимаващи се с обособяване на паркове  за търговски и обществено-обслужващи дейности

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и чл. 134, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 108 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет Луковит актуализира  Решение № 532/28.06.2023 год. както следва:

 

РЕШЕНИЕ:

 

ДАВА СВОЕТО ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ

                От терените на ПИ с идентификатори 44327.502.3013, 44327.502.1236, 44327.502.1287 по кадастралната карта на град Луковит, съответстващи на УПИ III, кв. 227 с отреждане „за озеленяване,   УПИ V, кв. 37 е с отреждане „за жилищно застрояване“ и УПИ I, кв. 39 с отреждане „за спортна площадка, съблекалня и озеленяване“ да се отделят части, с възможност в тях да се обособят търговски пространства за магазини на търговски вериги които ползват общ паркинг, така наречените „ритейл парковете“ и

.

ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

                Да проведе съответните устройствени процедури по делба на имотите и отреждането на новобразуваните съгласно гореописаното, след изготвяне на геодезическо заснемане, което да изясни теренните особености и възможности за пълноценно застрояване

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/