ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№542

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.

 

Относно:  Проектно предложение на Народно читалище  „Борба 1895“ с. Торос по процедура BG06RDNP001-19.768 на „МИГ Луковит-Роман“


На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и условията за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит – Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман“,  Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

  1. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Плана за развитие на община Луковит 2014-2020 и Плана за интегрирано развитие на община Луковит 2021-2027 г., както следва:

ОПР 2014-2020

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Среда подкрепяща възможностите за развитие на конкурентна местна икономика и добро качество на живот на хората в община Луковит

Приоритет 6: Осигуряване на съвременна среда за образователните, културни, здравни и социални дейности в община Луковит

Специфична цел 6.3 Създаване на среда подкрепяща развитието на културата и създаването на нови културни продукти в община Луковит

Проект 6.3.3. „Подобряване материалната база и състоянието на книжните фондове в читалищата на община Луковит”.

ПИРО 2021-2027

Приоритет 2. Социално приобщаване, съхраняване и развитие на човешкия капитал Мярка 2.5. Подкрепа за културни институции и дейности, достъп до културно наследство

Проект 2.5.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, поддържане и обогатяване на културната инфраструктура - читалищата и библиотеките в общината

 

  1. Актуализира Програмата за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2023 г., приета с Решение № 457/112.2022 г. на Общински съвет Луковит, като:

 

 

2.1. В раздел V „Дейности по програмата”, точка 4 „Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ“, подточка 4.2 „Ремонтни дейности по сграден фонд и/или обогатяване на МТБ“, графа „Изпълнител“, се изменя така:

  №

Дейност

Срок

Изпълнител

4.2.

Ремонтни дейности по сграден фонд и/или обогатяване на МТБ

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Дъбен, с. Беленци, с. Румянцево, с. Бежаново, с. Ъглен,

с. Тодоричене,

с. Карлуково и с. Торос

 

2.2. В Раздел V „Дейности по програмата”, точка 5 „Подготовка, кандидатстване и реализиране на проекти по програмите на Европейския съюз“ се създаде една нова подточка 5.6, както следва:

  №

Дейност

Срок

Изпълнител

5.6.

Кандидатстване с проектно предложение за направа на ремонт на салона за репетиции и културни мероприятия по процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирано чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по ПРСР

През годината

НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос - бенефициент

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/