ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№541

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.

 

 

Относно:  Прехвърляне на притежаваните акции от капитала на МБАЛ „Д-р  Параскев Стоянов“АД-гр.Ловеч

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 33 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-133/21.07.2023 г., Общински съвет Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Дава съгласие Община Луковит да прехвърли безвъзмездно своите 9068 (девет хиляди шестдесет и осем) броя поименни акции от капитала на МБАЛ “Д-р Параскев Стоянов“ АД-гр.Ловеч, ЕИК 110503990, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 2,33 (две цяло тридесет и три стотни) на сто от капитала на Дружеството на другия акционер на дружеството - Държавата, чрез Министерството на здравеопазването, притежаващ 310 548 (триста и десет хиляди петстотин четиридесет и осем) броя поименни акции от капитала на МБАЛ “Д-р Параскев Стоянов“ АД-гр.Ловеч, ЕИК 110503990 сяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 79,67(седемдесет и девет цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала на Дружеството.
  2. Възлага на кмета на Община Луковит да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на акциите по т. 1. от настоящото решение на другия акционер на дружеството - Държавата, представлявана от Министерството на здравеопазването, както и да извърши всички правни и фактически действия, изискуеми от закона във връзка с прехвърлянето на 9068 (девет хиляди шестдесет и осем) броя поименни акции от капитала на МБАЛ “Д-р Параскев Стоянов“ АД-гр.Ловеч, ЕИК 110503990

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/