ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№540

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.

 

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024-2027 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на временни комисии за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд гр. Луковит и Окръжен съд гр. Ловеч

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА и  чл.68, ал.1 от ЗСВ , Общински съвет Луковит

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Открива процедура за определяне на 22 броя съдебни заседатели при Районен съд Луковит и един брой - при Окръжен съд гр. Ловеч при следните правила:
  1.  Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗСВ, а именно:

А/ За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 • е на възраст от 21 години до 68 години;
 • има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
 • има завършено най- малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания.

Б/ Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район , за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
  1.  Всеки кандидат за съдебен заседател в срок до 11.08.2023 г. подава в деловодството на Община Луковит заявление по образец за участие в процедурата, ведно с необходимите документи, съобразно чл.68, ал.3 от ЗСВ , а именно:

      -  подробна автобиография, подписана от кандидата;

      -  нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

      -  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

      - данни за контакт на две лица, към които общински съвет  да се обръща за препоръки;

      - мотивационно писмо;

      - писмено съгласие;

      - декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;

      - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

  1.3.  Обстоятелствата по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ се установяват служебно от комисията.

2. Утвърждава образци на документи, както следва:

  2.1.Заявление за кандидатстване за съдебни заседатели /Приложение 1/

  2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/

  2.3. Декларация за съответствие с изискването по чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/

3. Общински съвет Луковит избира временна комисия от 5 члена за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Районен съд Луковит в следния състав:

Председател:……………………..

Членове:

1……………

2…………..

3………….

4…………….

4. Общински съвет Луковит избира временна комисия от 5 члена за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд Ловеч в следния състав:

Председател:……………………..

Членове:

1……………

2…………..

3………….

           4…………….

 

5.  Временните комисии по т.2 и т.3 имат следните задачи:

5.1. Да извършат проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели при Районен съд Луковит и при Окръжен съд Ловеч .

5.2. Да публикуват на интернет страницата на Община Луковит, най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.67, ал.3, т.9 от ЗСВ. Най - малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 1.  

5.3. Да определят дата/и на изслушване на всеки от допуснатите кандидати . Да проведат, в свои открити заседания, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ и съставят доклади за протичането му и протокол от изслушването, които да публикуват на интернет страницата на Община Луковит.

 1.  

5.4. Да изготвят и внесат в Общински съвет Луковит докладни записки с проекти за решения - предложение за определяне на съдебни заседатели при Районен

5.5. съд Луковит и за Окръжен съд Ловеч, като приложат към докладните и протоколите от изслушването и доклада от провеждането му.

 

6. Определя срок за приключване на работата на временните комисии по т.2 и т.3 - до 15.09.2023 г.

7. Възлага на председателя на Общински съвет - Луковит да обяви откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Луковит и при Окръжен съд- Ловеч и условията, реда и правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да бъде публикувано на интернет страницата на Община Луковит и в електронните медии:………………………….., както и да се постави на информационното табло в сградата на Община Луковит .

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0    ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/