ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№539

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.

 

Относно: Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили извършващи дейност на територията на община Луковит, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2023 г.

            На основание Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  във връзка с чл. 24а, ал.10, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози и Чл.24, ал.4, ал. 5, ал.6, Чл. 47 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници,

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Луковит - до 10 броя

 

 1. Определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки:
  1.  Брой 2 /две/ парко места / стоянки на паркинга при РУ на МВР находящ се на ул. „ Момчилец “ , сигнализиране с пътен знак Е20.
  2.  Брой 2 /две/ парко места / стоянки на ул. „Възраждане“ срещу Банка ДСК,  сигнализиране с пътен знак Е20.

 

 

 1. Определя минимални и максимални цени за един километър пробег на територията на Община Луковит, както следва:

 

• Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

 • дневна тарифа – 0.80 лв.
 • нощна тарифа – 1.20 лв.

• Максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег:

 • дневна тарифа – 1.50 лв.
 • нощна тарифа – 1.80 лв.
 1. Определя условия и ред за разпределяне на таксиметровите автомобили между превозвачите, съгласно чл. 24 а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози.

4.1. Всеки превозвач, желаещ да извършва таксиметров превоз на пътници на територията на община Луковит подава „Заявление“ по образец до кмета на общината, придружено с всички документи, изискуеми съгласно чл. 24а от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

      4.2. В 14-дневен срок от получаването на заявлението, кметът на общината издава разрешението за таксиметров превоз на пътници или със заповед отказва издаването му.

      4.3. Подадените заявления се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Луковит. Комисията изготвя протоколи от своите заседания, в които отразява своите констатации във връзка с разглежданите преписки.

       4.4. В случай на констатирани не пълноти или нередовност на представените документи по чл. 9 от Наредба № 34 от 1999 г. , комисията писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им, считано от датата на получаване на уведомлението от заявителя.

        4.5. Ако в указания срок по т. 4.4 непълнотите и/или нередностите не бъдат отстранени, производството се прекратява със заповед на кмета на общината.

        4.6. Комисията след като констатира, че са представени всички документи по т. 1 и извърши проверка за наличие на свободни бройки за таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, се произнася по подаденото заявление с мотивирано предложение до кмета на общината за издаване, съответно за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници на заявителя.

       4.7. Издаване на ново разрешение за извършване на таксиметров превоз се извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от определения с Решение на Общински съвет – Луковит. Разрешението се издава на първия превозвач по реда на подаване на документи в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Луковит.       

        4.8. Кметът на общината издава разрешение за таксиметров превоз на пътници след преценка на административната преписка с оглед изискванията и условията, посочени в Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

         4.9. Кметът на общината постановява отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници след преценка на административната преписка, ако не са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2, т. 1 или 2 от Закона за автомобилните превози или ако е изчерпан определеният от Общински съвет брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината.

         4.10. Разрешенията за извършване на таксиметров превоз, съответно отказът или заповедта за прекратяване на производството, се изпращат на заявителя в 3 /три/ дневен срок от издаването им.

         4.10.1. Кметът на общината отнема разрешението:

• в случай, че отпаднат основанията за издаването му;

• когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или друг документ с невярно съдържание;

• при отнемане на лиценз, издаден от Министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията.

         4.10.2. действието на разрешението се прекратява в деня , когато:

• Притежателят му го върне в Общината;

• се прекрати дейността на Превозвача;

• изтече срока , за което е издадено.

        4.11. За издадените разрешения се води публичен регистър, който се публикува на официалния сайт на Община Луковит.

        4.12. Актовете по т. 4.5, 4.8 и 4.9 подлежат на оспорване по реда на АПК.

        4.13. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред, но не по-късно от 30 дни преди изтичане на срока на неговата валидност/Чл.27 от Наредба №34/.

        4.14. При освобождаване на място се уведомява Превозвача, подал най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз като в случай, че някои от документите му са с изтекъл срок на валидност, Заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидните документи.

        4.15. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на уведомлението, Превозвачът е длъжен да представи изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.

        4.16. При не подаване в Община Луковит в 14 /четиринадесет/ дневен срок на валидни документи в съответствие с законовите разпоредби, разрешение получава следващият подал в общината изрядни документи по Наредба 34 от 1999 година .

        4.17. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил, поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замята му с ново или пререгистрация на превозно средство.

Промяната се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква регистрационния номер и на негово място се изписва новия регистрационен номер. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Луковит, което поставя подпис и печат на направените корекции, след представяне на следните документи:

• списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;

• заверени от Превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническа изправност на лекия таксиметров автомобил;

• копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;

• заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”.

       4.18. Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, в разрешението задължително се вписват данните на водача.

       4.19. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на Превозвача разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се заличава името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Луковит, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:

• копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;

• заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”;

• удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

4.20.  Разрешение по Чл.24, ал. 1 от Наредба № 34 се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/