ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№538

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №68/ 25.07.2023 г.

 

Относно: Приемане на Общински годишен  план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от Закона за младежта,   предлагам на  Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема  Общински годишен план за младежта на Община Луковит за 2023 г.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 12 ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/