ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №68/25.07.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№536

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  68/ 25.07.2023 г.

 

         Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2023 г.

 

На основание чл.17, ал.1 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование/Обн.-ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.;…изм.; бр.102 от 23.12.2022 г./

 

РЕШЕНИЕ:

Приема  Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2023 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 13

Гласували: „ЗА” – 12  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/