ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№532

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.

 

Относно:  Обособяване на зони в град Луковит, с възможността им за отдаването им под наем, форма на апортиране или продажба на компании, занимаващи се с обособяване на паркове  за търговски и обществено-обслужващи дейности

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и чл. 134, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 108 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет Луковит

РЕШЕНИЕ:

                От терените на ПИ с идентификатори 44327.502.3013 и 44327.502.1236 по кадастралната карта на град Луковит, съответстващи на УПИ III, кв. 227 с отреждане „за озеленяване и  УПИ V, кв. 37 е с отреждане „за жилищно застрояване“ да се отделят части, с възможност в тях да се обособят търговски пространства за магазини на търговски вериги които ползват общ паркинг, така наречените „ритейл парковете“ и

ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

                Да проведе съответните устройствени процедури по делба на имотите и отреждането на новобразуваните съгласно гореописаното, след изготвяне на геодезическо заснемане, което да изясни теренните особености и възможности за пълноценно застрояване

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/