ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№529

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.

 

Относно: Получаване на еднократна финансова помощ

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-113/15.06.2023г., Общински съвет  Луковит взе следното

 

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие от разчетените бюджетни средства на Община Луковит за 2023 г., §4214 „Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ от дейност 123 „Общински съвет“, да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Йордан Христов Тодоров в размер на 5000 лв.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 14  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/