ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№528

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.

 

Относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл.66 а от ЗОС.

 

На основание чл. 66 „а“ от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 001.2022 год.-31.12.2022год.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/