ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№527

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.

 

         Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2023 г.

 

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА и по повод провеждането на Традиционен панаир Луковит 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Определя дати за провеждане на Луковитския панаир 22, 23 и 24 септември 2023 г.

2.Възлага дейностите по организацията и провеждането на празничната програма през панаирните дни на НЧ “Съзнание 1895 „ гр.Луковит.

3.Събраните средства по време на панаира да се използват за покриване на разходите и организацията на същия.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 12  ;   „ПРОТИВ” – 2     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/