ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№525

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.

 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Луковит 2023-2024 г.

 

На основание чл.17, ал.1 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование/ЗПУО/ и чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование/приета с ПМС №232 от 20.10.2017г./

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Луковит 2023-2024 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/