ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№524

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  67/ 28.06.2023 г.


Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет – гр. Луковит да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

І.Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

 

  1. Поземлен имот с проектен идентификатор №44327.329.559 по кадастралната карта на гр.Луковит с проектна площ от 2000 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор № 44327.329.508, начин на трайно ползване – лозе,  в собственост на наследници на Иван Начев Шопов, съгласно скица - проект с номер - №15-482541/05.05.2023г.
  2. Поземлен имот с проектен идентификатор №44327.204.622 по кадастралната карта на гр.Луковит с проектна площ от 999 кв.м., образуван от поземлен имот с идентификатор № 44327.204.153, начин на трайно ползване – нива,  в собственост на наследници на Михаил Спасов Денков, съгласно скица - проект с номер - №15-482739/05.05.2023г.

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване  от актовите книги  за общинска собственост на горецитираните имоти.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/