ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/28.06.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№523

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 28.06.2023 г.

 

Относно: Разрешение за изработване на ПИПУП – ПРЗ в обхват УПИ XV, УПИ I, кв.7 и улица с ОК 1; 101 ; 2 ; 3 по регулационния план на с.Пещерна

На основание чл.21, ал.1, т.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация , както и чл.134, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/

 

РЕШЕНИЕ:

-Отпадане на част от улица „Александър Стамболийски“, нереализирана на място, с осови точки 30, 100, 1, 101, 2 и 3 по Регулационния план на село Пещерна, общ.Луковит, а именно участъка между осови точки 1, 101 ,2 и 3, както и самите осови точки.

-Обособяване на останалата част от ул.“Александър Стамболийски“ като топикова такава с осови точки 30, 100 и новообразувана  1 а.

-Образуване на нов УПИ с отреждане на „за озеленяване“ от площта на ПИ с идентификатор 56318.500.1, която до този момент съгласно регулационния план на селото е била придаваема към УПИ I и е била предвидена за отпадналата вече нереализирана на място улица.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 1     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/