ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№522

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Използване на част от натрупаните общи отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на машини за третиране на строителните отпадъци /един брой трошачка и един брой сито за натрошената фракция/ на общо стойност до 480 000 лв./четиристотин и осемдесет хиляди лева/ с ДДС за Регионален Център за Управление на отпадъците-регион Луковит.

 

РЕШЕНИЕ:

1.Дава съгласие Община Луковит да използва част от натрупаните общи отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на машини за третиране на строителните отпадъци /един брой трошачка и един брой сито за натрошената фракция/ на общо стойност до 480 000 лв./четиристотин и осемдесет хиляди лева/ с ДДС, като дяловото разпределение от общата сума на Община Луковит е в размер на 107 904 лв. с ДДС.

2.Общински съвет Луковит дава съгласие Кметът на Община Луковит да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи , за използване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на машини за третиране на строителните отпадъци /един брой трошачка и един брой сито за натрошената фракция/ на общо стойност до 480 000 лв./четиристотин и осемдесет хиляди лева/ с ДДС.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/