ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№521

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2023 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

На основание чл.21, ал.2, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.60, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс.

РЕШЕНИЕ:

 

1.Средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г. в размер на 475 000 лв. да се изразходват по дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл.66 от ЗМДТ: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане чистотата на територии за обществено ползване, а именно:

-Преса за отпадъци-36 000 лв.

-Домашни компостери-100 000 лв.

-Система за интелигентно сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги-339 000 лв.

2.Средствата да бъдат планирани в Инвестиционната програма на Община Луковит за 2023г.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/