ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№520

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Предоставяне на помещение за фронт-офис за насочване към социални услуги

Във връзка с указания на УО на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ относно предоставяне на помещение за фронт-офис за насочване към социални услуги по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Луковит“.

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет Луковит предоставя работен кабинет №1, 14 кв.м., намиращ се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр.Луковит, ул.“Възраждане“№73, с осигурен достъп за хора с увреждания.

Помещението се предоставя за срока на изпълнение на проекта до датата на одобряване на окончателния доклад на същия.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/