ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№519

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.36, ал.2 и чл.42, чл.79 и чл.91 от НРПУРОИ, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение с вх. №ОбС-95/16.05.2023г., Общински съвет  Луковит взе следното

РЕШЕНИЕ:

I.Дава съгласие Поземлен имот с идентификатор 36511.700.872 по КККР на с.Карлуково и площ от 860 кв.м. да бъде продаден чрез публично оповестен търг.

II.Приема за сведение изготвена пазарна оценка в размер на 6473,00 лв.

III.Определя начална тръжна цена в размер на 6473,00 лв.

IV.До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

-да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство и ликвидация

-да нямат задължения към Община Луковит

-да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Луковит

V.Възлага на кмета на община Луковит да проведе търг по реда на глава осма от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това тръжна документация, да назначи  комисия по провеждане на търга, както и да определи условия на търга, съгласно изискванията на НРПУРОИ, както и да сключи договор за продажба на Поземлен имот с идентификатор 36511.700.872 по КККР на с.Карлуково и площ от 860 кв.м. със спечелилия участник.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/