ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№518

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит през 2022г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища

РЕШЕНИЕ:

  1. Приема докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2022г. на народните читалища от Община Луковит.

2.Докладите на отделните читалища се прилагат към това решение по реда на тяхното внасяне:

НЧ“Съзнание 1895“ гр.Луковит-доклад с вх.№02-1163/21.03.2023 г.
НЧ“Христо Ботев-1911 г.“с.Тодоричене-доклад с вх.№02-1298/29.03.2023 г.
НЧ“Тодор Каблешков-1918 г.“с.Беленци-доклад с вх.№02-1307/29.03.2023 г.
НЧ“Иван Стефанов 1918 г.“с.Петревене-доклад с вх.№02-1408/04.04.2023 г.
НЧ“Учител-1921 г.“с.Бежаново-доклад с вх.№02-1468/07.04.2023 г.
НЧ“Васил Левски-1948 г.“с.Пещерна-доклад с вх.№02-1469/07.04.2023 г.
НЧ“Наука 1927“с.Дъбен-доклад с вх.№02-1622/20.04.2023 г.
НЧ „Дико Илиев-1904 г.“с.Карлуково-доклад с вх.№02-1623/20.04.2023 г.
НЧ“Христо Ботев-1895 г.“с.Дерманци-доклад с вх.№02-1641/21.04.2023 г.
НЧ“Борба 1895 г.“с.Торос-доклад с вх.№02-1657/24.04.2023 г.
НЧ“Димитър Благоев-1895 г.“с.Румянцево-доклад с вх.№02-1658/24.04.2023 г.
НЧ“Отец Паисий-1926 г.“с.Ъглен-доклад с вх.№02-1659/24.04.2023 г.

 

Общ брой общински съветници: 17;          Присъствали: 16
Гласували: „ЗА” – 16  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

 

 

https://www.livechatalternative.com/