ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№517

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Приемане на план за действие на Общинските концесии за периода 2022 – 2027 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 40 от Закона за концесиите

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема план за действие на общинските концесии за периода 2022 – 2027г.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/