ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№516

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

 

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост, и чл.21,ал.1, т.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

РЕШЕНИЕ:

Приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/