ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№514

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.

 

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 44327.225.2 по Кадастралната карта на гр. Луковит.

 

На основание чл.124a, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, както и чл.21, ал.1, т.11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

РЕШЕНИЕ:

- Изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.2, м. Станчов връх по Кадастралната карта на гр. Луковит, във връзка със смяна предназначението на земята на неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота ‘‘ за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика‘‘

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 15  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/