ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №65/15.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№512

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №65/ 15.05.2023 г.

 

Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВИК“ АД- гр. Ловеч, което ще се проведе на 16.05.2023 г. от 11:00 часа в гр. Ловеч, а при липса на кворум независимо от присъстващия капитал ще се проведе на 1.06.2023 г. от 11:00 ч.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл.223, чл.223а,  чл. 226 и чл.231, ал.1 от Търговски закона, и чл. 35 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества, и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение вх. №Обс-93/15.05.2023г., Общински съвет Луковит взе следното

                                                   

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1 .Дава мандат на инж. Христина Петкова Ангелова- Директор на Дирекция „ПРУТ“  да представлява Община Луковит с БУЛСТАТ: 000291602 в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във ''ВИК'' АД- гр. Ловеч, което ще се проведе в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ № 1А на 16.05.2023 г. от 11:00 часа,  а при липса на кворум събранието ще се проведе на 1.06.2023 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин:

1.   Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на ‘’В И К’’ АД- гр. Ловеч.

         Проект за решение: ОСА освобождава Иван Димитров Чулев, Йордан Дониславов Досев и Данаил Красимиров Събевски като членове на Съвета на директорите на ‘’В И К’’ АД- гр. Ловеч.

Начин на гласуване:  Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА».

 

  1. Избор на нови членове на Съвета на директорите на ''В И К ''АД – гр. Ловеч;

 Проект за решение: ОСА избира Иван Димитров Чулев, Йордан Дониславов Досев и Данаил Красимиров Събевски за членове на Съвета на директорите на ‘’В И К’’ АД- гр. Ловеч, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора, с месечно възнаграждение определено при условията и реда на чл.56 от ППЗПП.

         Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

  1. Упълномощаване на Изпълнителния директор на на '' Български ВиК холдинг'' ЕАД да сключи договори за възлагане на управлението на дружеството с избраните членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА упълномощава Изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договори за възлагане на управлението на дружеството с избраните членове на Съвета на директорите.

 

Начин на гласуване: Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде «ЗА»

 

  1. Разни - Гласуването по тази точка от дневния ред и така направеното предложение за решение да бъде по преценка на определеното за представител на Община Луковит лице.
  •  Дава съгласие даденият по т. 1 от настоящото решение мандат на инж. Христина Петкова Ангелова - Директор на Дирекция „ПРУТ“  да обхване допълнителни въпроси, включени в дневния ред на насроченото за 16.05.2023 г., респективно 1.06.2023 г., заседание на Общото събрание на акционерите във ''ВИК'' АД- гр. Ловеч, като представителят на Община Луковит има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Луковит.

 

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                Присъствали: 10

Гласували: „ЗА” – 10  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/