ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №64/20.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№511

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №64/ 20.04.2023 г.

 

Относно: Актуализиране на състава на Областен програмен съвет и Областна работна група Област Ловеч за управление на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит  взе следното

                                                  

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя д-р Иван Генов Иванов- Управител на „МБАЛ- Луковит“ ЕООД за представител на Община Луковит в областен програмен съвет  и областна работна група.

 

 

Общ брой общински съветници: 17;                                 Присъствали: 10

Гласували: „ЗА” – 10  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /П/

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/