ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №62/18.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№509

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №62/ 18.04.2023 г.

 

Относно: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит“

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 г., на Правилника за отличията на Общински съвет Луковит и във връзка с предложение с Вх. №ОбС-76/11.04.2023 г. на председателя на Общински комитет „Васил Левски“ – Луковит, г-жа Иванка Виткова-Цолачева, Общински съвет Луковит взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е :

  

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит”

 

Витко Лалев Йончев (посмъртно) – оръжейникът на Васил Левски от Първи окръжен революционен комитет в Българско 1872 г.; след Освобождението става първият български кмет на с. Голям Извор; около 1890 г. се преселва Луковит, където живее до смъртта си, занимава се с железарство и се прочува като голям майстор на земеделски уреди и сечива; има съществени заслуги за националноосвободителното движение на българския народ и със своите дела и безкористен живот е пример за поколенията.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                 Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 12  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/