ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/21.01.2020 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№42

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/ 21.01.2020 г.

          Относно: Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в предложение №ОбС-283/29.11.2019 г., Общински съвет Луковит

РЕШИ:

1.  Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

2.  Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 г., приет с Решение №4/30.11.2015 г. от Протокол №2/30.11.2015г. на Общински съвет Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 17;      Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” – 12   ;   „ПРОТИВ” – 2       ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/П/
/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

 

https://www.livechatalternative.com/